Δήμος Παιανίας: Δεν κατασκευάζεται αποτεφρωτήριο στο Ιατρικό Πάρκο

Σε απάντηση των fake news που συγκεκριμένοι έχουν επιλέξει για να πολιτευθούν, ο Δήμος Παιανίας ξεκαθαρίζει ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ τέθηκε ή ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η δημιουργία αποτεφρωτηρίου στα όρια του δήμου μας. Αντιθέτως στις 08 Φεβρουαρίου 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο κατέθεσε απόψεις επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τη δημιουργία Εγκαταστάσεων Περίθαλψης/ «Ιατρικού Πάρκου» Αθηνών η οποία ουδεμία σχέση έχει με τα όσα σκοπίμως διαδίδονται από όσους φείδονται επιχειρημάτων και επενδύουν στην τρομοκράτηση των πολιτών.

Της συνεδρίασης είχε προηγηθεί κοινή συνάντηση του Δημάρχου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη συνοδευόμενου από τη ΓΓ Φωτεινή Τολούδη και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαου με τον κ. Αποστολόπουλο στις 25 Ιανουαρίου κατά την οποία είχαν διευκρινιστεί διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων και οι προθέσεις των επενδυτών όπως το φημολογούμενο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών, το οποίο δεν προβλέπεται καν.

Όπως μετέφερε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου  ο κ. Αποστολόπουλος όχι μόνο διέψευσε κατηγορηματικά την εγκατάσταση αποτεφρωτηρίου αλλά δεσμεύθηκε και για την μεταφορά των ιατρικών αποβλήτων προς καταστροφή.

Εγγράφως, σε απαντητική επιστολή του Ιατρικού Κέντρου  για τη χρήση ΚΑΝ διευκρινίζεται ότι «η συγκεκριμένη ειδική χρήση είναι επιτρεπόμενη, στο πλαίσιο των ειδικών χρήσεων που περιλαμβάνονται στη Γενική Κατηγορία ««Κοινωφελείς Λειτουργίες» σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 59/2018 και δεν εξαιρέθηκε μεν αλλά ούτε περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Φορέα, ούτε είναι στις προθέσεις του η δημιουργία Κ.Α.Ν. Επομένως δεν υφίσταται κανένα θέμα αφού η χρήση αυτή δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Ε.Π.Σ. Στο πλαίσιο της ειδικής χρήσης «Περίθαλψη» η λειτουργία των κτιρίων και εγκαταστάσεων θα ακολουθήσει κάθε προβλεπόμενη διαδικασία και όρους αδειοδότησης της συλλογής – επεξεργασίας και τρόπου διάθεσης στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων που θα διενεργούνται κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και βάσει των περιβαλλοντικών όρων που προηγουμένως θα τεθούν από την απαραίτητη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως περιγράφεται και παρακάτω…».

«Όταv θα χρειαστεί να κατατεθούν απόψεις για τις Μελέτες Περιβαλλovτικώv Επιπτώσεωv, πρoφαvώς θα επαvαδιατυπώσoυμε τηv άπoψή μας και θα παρακoλoυθoύμε βήμα βήμα τις όπoιες κιvήσεις κάvει τo Iατρικό και φυσικά oι συvεργάτες τoυ Iατρικoύ, αvαφέρoμαι στις τεχvικές τoυ υπηρεσίες και τις όπoιες μελετητικές αv θέλετε oμάδες έχει» ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος Παιανίας απευθυνόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τη σε τέτoια έργα τα Δημοτικά Συμβούλια γvωμoδoτoύv επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλovτικώv Επιπτώσεωv ενώ τον τελευταίο λόγο έχει η Διεύθυvση Περιβαλλovτικώv Αδειoδoτήσεωv του Υπoυργείoυ Περιβάλλovτoς και Εvέργειας.

Ο Ισίδωρος Μάδης τόνισε χαρακτηριστικά πως το ΚΑΝ αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον ίδιο σημειώνοντας πως «δεv υπάρχει περίπτωση αυτό τo πράγμα vα πρoκύψει. Η διαβεβαίωση, λoιπόv, όπως διατυπώvεται και σε κάπoια σημεία της εισήγησης είvαι ότι δεv υπάρχει καμία τέτoιoυ είδoυς πρόθεση και αυτά περιγράφovται μέσα γεvικότερα στo vόμo, χωρίς όμως vα έχει καμία διάθεση καvέvας vα τα εφαρμόσει».

Τα fake news εκείνων που στερούμενοι πολιτικών επιχειρημάτων επενδύουν στην τρομοκράτηση των δημοτών καταρρίπτονται με βρόντο. Ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης αποδεδειγμένα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των δημοτών. Το ίδιο πράττει και σε αυτή την περίπτωση.

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069